Czym są zamówienia publiczne?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne to w ostatnim czasie bardzo rozpowszechniony termin, którym posługują się firmy i przedsiębiorstwa. Stanowią one jeden z elementów finansów publicznych i zawierają szczegółowe rozwiązania, które regulują procedury wydatkowania publicznych środków finansowych. Z kolei regulacja tych procedur dotyczy w szczególności sposobów wyboru wykonawców oraz dokładnych zasad, jakimi powinni się oni kierować przy zawieraniu umów.

Zasady udzielania zamówień publicznych są regulowane poprzez Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01. 2004 r., które to zastąpiło wcześniejszą ustawę, regulującą prawo w tym zakresie. Przepisy o zamówieniach publicznych są stosowane głównie przez podmioty sektora finansów publicznych.
Przy udzielaniu zamówień publicznych trzeba się kierować konkretnymi zasadami. Jest to między innymi zasada równego traktowania wszystkich wykonawców, zasada bezstronności, uczciwej konkurencji oraz zasada jawności i pisemności postępowania. Są to elementarne zasady udzielania zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne są niezwykle ważnym elementem finansów publicznych. Zasady ich wydatkowania są jasno i konkretnie określone, co sprawia że przy udzielaniu tychże zamówień, podmioty są zobowiązane do przestrzegania Prawa zamówień publicznych oraz podstawowych zasad.

Comments are closed.