Fundamentalne informacje

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Do fundamentalnych informacji należą definicje dostaw, robót budowlanych, koncesji na owe roboty a także usług. Dostawą nazywamy zakup rzeczy, praw i innych dóbr w głównej mierze na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu czy dzierżawy. Roboty budowlane to realizacja bądź projektowanie i wykonanie wszelkich robót budowlanych. Pod pojęciem roboty budowlane mieści się budowa, przebudowa, rozbiórka, remont a nawet montaż. Przez koncesje na roboty budowlane należy rozumieć zamówienia na roboty publiczne wraz z wynagrodzeniem, którym jest prawo do eksploatacji obiektu. Do usług należą wszelkie świadczenia, nie będące usługami i robotami budowlanymi. Jeżeli chodzi o ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych to najczęściej są zamieszczanie w siedzibie osoby zamawiającej, na jej stronie internetowej – jeżeli ją posiada, publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Istotną rzeczą w zamówieniach publicznych jest określenie wartości zamówienia. Wartość zamówienia to szacunkowa wartość ustalona przez osobę zamawiającą. Szacunkowa wartość czyli taka, do której nie jest wliczany podatek od towarów i usług VAT. Ważną informacją jest fakt, iż w udzielaniu zamówienia publicznego podstawowymi trybami są przetarg ograniczony oraz przetarg nieograniczony.

Comments are closed.