Podstawowe informacje dotyczące zamówień publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienie publiczne to odpłatna umowa zawierana między osobą zamawiającą a wykonującą. Wielu ludzi nie wie jakie są różnice między zamówieniami publicznymi a prywatnym obrotem gospodarczym i to powoduje liczne komplikacje i problemy. Rozbieżność polega między innymi na tym, iż pieniądze publiczne muszą być wykorzystane zgodnie ze szczegółowymi procedurami, prywatne transakcje mogą być zabezpieczone klauzulą poufności. Istotny jest również fakt, że w zamówieniach publicznych wszyscy wykonawcy traktowani są w sposób równy. Kim jest zamawiający? Otóż zamawiający to zarówno osoba fizyczna jak i prawna oraz organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej. Kierownik zamawiający może być osobą fizyczną bądź organem. Ma on kompetencje do zarządzania osobą zamawiającą. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości. Wykonawcą nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Krótko mówiąc wykonawca to ktoś, kto stara się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub też zawarł umowę dotyczącą konkretnego zamówienia publicznego. Środki publiczne to przede wszystkim dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu UE oraz przychody budżetu państwa i jednostek samorządów terytorialnych.

Zasady systemu zamówień publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Istnieją kluczowe zasady dotyczące systemu zamówień publicznych. Należą do nich:
a) zasada uczciwej konkurencji,
b) zasada równego traktowania,
c) zasada bezstronności,
d) zasada powszechności,
e) zasada jawności.
f) zasada pisemności,
g) zasada podstawowego trybu.
Występuje bardzo wiele szkoleń dotyczących tematu zamówień publicznych. Są one bardzo pouczające i przynoszą doskonałe efekty. Celem takich szkoleń jest pokazanie jak ustalać metody i zasady działań, które będą podążać do uzyskania zamierzonego celu.
Bardzo ważną osobą w przeprowadzaniu przetargów jest kierownik zamawiający. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wady i problemy pojawiające się w całym postępowaniu. Kolejną istotną postacią jest przewodniczący oraz członkowie komisji. Zamawiający powinien przede wszystkim dokonać opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ jest to jedna z kluczowych czynności. Opis ten powinien bardzo dokładnie i wyczerpująco określać potrzeby zamawiającego. Istotną kwestią, o którą warto zadbać są warunki gwarancji, termin wykonania zamówienia oraz warunki zapłaty (sposób oraz termin ). Ważną informacją, o którą powinniśmy zadbać jest możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni. Powinniśmy także być świadomi, że w pewnych sytuacjach umowa podlega unieważnieniu.

Warto wiedzieć!

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są obwarowane ścisłymi procedurami, których należy przestrzegać w przypadku decyzji o ogłoszeniu przetargu czy skorzystaniu z innego trybu zawarcia umowy. Konieczne jest spełnienie kilku podstawowych zasad, które zadecydują o ważności transakcji w świetle prawa.
Podstawowym warunkiem udzielenia zamówienia publicznego w każdym z trybów jest obiektywizm w rozpatrywaniu ofert potencjalnych partnerów. Ważne jest więc, by propozycję każdego z zainteresowanych współpracą przedsiębiorstw rozważyć według identycznych kryteriów, nie faworyzując przy tym żadne ze stron. W celu zmniejszenia ryzyka ewentualnych malwersacji finansowych wprowadzono zapis o jawności oraz pisemności procedury. W praktyce oznacza to konieczność stworzenia szczegółowego raportu na temat przebiegu każdego z etapów danego rodzaju zamówienia publicznego. Dostęp do dokumentu nie może zostać ograniczony, nie ma również możliwości utajnienia sprawozdania. Wgląd do niego powinna mieć każda osoba fizyczna wyszczególniona w ustawie. Co więcej, w przypadku podejrzenia o nieprawidłowościach przewidziano prawo do zgłoszenia sprawy odpowiednim organom. W tej sytuacji ostateczną opinię wydają władze niezwiązane z żadną ze stron, zgodnie z zasadą obiektywizmu.

Wiedza w pigułce!

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zanim zaczniemy przygotowywać przetarg powinniśmy się zapoznać z istniejącymi przepisami, które mówią o zasadach prowadzenia przetargów. Są to przepisy artykułu 70. 1-10. 5 kodeksu cywilnego. Do przetargów należą również aukcje internetowe, z których tak często korzystamy w dzisiejszych czasach a pewnie nie jesteśmy tego świadomi… Podczas takiej aukcji licytujemy różne rzeczy, podbijamy ceny coraz większymi kwotami, jeżeli bardzo nam zależy na danym przedmiocie. Oczywiście wiadomą kwestią jest to, że wygrywa ta osoba, która zaproponuje największą stawkę. Przetargi budowlane są pewnego rodzaju konkursami na najlepszą ofertę, która dotyczy najlepszej jakości wykonania danej usługi bądź też może dotyczyć jakiejkolwiek sprzedaży.
Bardzo ważną sprawą jeśli chodzi o przetargi są uczciwość oraz zasady moralne i etyczne. Powinniśmy się do nich stosować. Niedopuszczalna jest dyskryminacja kogokolwiek z błahych powodów lub czasami nawet bez powodu. W obecnych czasach bardzo dużo się mówi o korupcji i warto tu dodać, że występuje ona także jeśli chodzi o wyłanianie wygranych w danych przetargach. Należy pamiętać, że przysługują nam środki ochrony prawnej, z których powinniśmy skorzystać w razie jakichkolwiek problemów. Są to skargi, protesty oraz odwołania.

Reguły procedur zamówień

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Reguły procedur zamówień publicznych zostały określone w dokumencie o nazwie: „Prawo zamówień publicznych” z 2004 roku. Na mocy powyższej ustawy sprecyzowano zasady, jakich powinny przestrzegać instytucje udzielające przetargów oraz zawierające umowy o charakterze finansowym. Trzeba zaznaczyć, że warunki przedstawienia zamówienia publicznego są nakreślone w sposób bardzo dokładny, a możliwość wyboru trybu procedury jest dostępna jedynie w określonych przypadkach. Znaczenie ma tutaj przede wszystkim profil działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, lecz również cel zamówienia publicznego, jego kategoria finansowa oraz kilka innych istotnych faktów.
Jednym z rodzajów zamówienia jest koncesja udzielana na część usług oraz prac budowlanych. W tym przypadku należy zapoznać się z treścią ustawy regulującej zasady partnerstwa publiczno-prywatnego.
Chociaż procedury zamówień publicznych chronione są szczegółowymi zapisami prawnymi, a w przypadku wykrycia domniemanych nieprawidłowości istnieje kilka dróg apelacji, to jednak nadal dostarczane są sygnały o praktykach niedozwolonych. Polski UOKiK podejmuje aktywne działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska korupcji i innych przypadkach łamania wprowadzonych ustaw.

Tryby udzielania zamówień publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Występuje kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Pierwszym z nich są przetargi ograniczone czyli takie skierowane do niewielkiej ilości odbiorców, gdzie wykonawcy najpierw muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu. Drugi z kolei to przetarg nieograniczony, w którym oferty mogą składać wszyscy, którzy są zainteresowani. Następnym przykładem są negocjacje z ogłoszeniem. Polegają one na tym, że osoba zamawiająca zaprasza wszystkich wykonawców i prowadzi z nimi negocjacje, potem zaś zostają oni zaproszeni do składania swoich ofert. Czwartym trybem jest dialog konkurencyjny. W tym przypadku zamawiający prowadzi negocjacje z wybranymi osobami wykonującymi a potem proponuje im składanie ofert. Istnieją także zamówienia z wolnej ręki. Polegają one na tym, że zamawiający udziela zamówienia jednemu wykonawcy po wcześniej odbytych negocjacjach. Następnym trybem są zapytania o cenę, gdzie zamawiający pyta wybranych wykonawców o cenę i zaprasza ich, aby składali oferty. Wśród trybów możemy wyróżnić także licytacje elektroniczną, opiera się ona na tym, że wykonawcy za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej składają oferty, które podlegają automatycznej klasyfikacji.

Przetargi

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Przetargiem nazywamy znalezienie najlepszej oferty spośród wszystkich otrzymanych. Każdy przetarg jest uregulowany prawem. Organizujący przetarg chce wybrać najlepszego wykonawcę, który jest w stanie zaoferować bardzo atrakcyjną cenę i dobrą jakość świadczonych usług. Wyróżniamy kilka rodzajów przetargów, są to między innymi przetargi budowlane, przetargi dotyczące usług i dostaw. Istnieją dwa rodzaje przetargów: ograniczony i nieograniczony. Pierwszy z nich jest ogłoszony dla wąskiego grona ludzi i w nim bardzo liczy się cena oferowana przez wykonawcę. Natomiast jeśli chodzi o przetarg nieograniczony to taki, w którym mogą wziąć udział wszyscy, spełniający warunki podane przez osobę zlecającą. Podstawą przetargu jest uczciwość. Musimy działać zgodnie z zasadami etyki i moralności, nie powinniśmy nikogo dyskryminować ani odrzucać z błahych powodów lub z ich braku. Przetargi stają się coraz bardziej popularne. A czemu tak jest? Otóż dlatego, że posiadają one bardzo wiele pozytywnych stron. Jednym z ich plusów jest skrócenie czasu transakcji czy też osobą zlecająca może w łatwy i szybki sposób porównać wszystkie oferty i wybrać dla siebie tę jedną, najkorzystniejszą! Nie musimy też licytować się, podlizywać a nawet przekupywać firmy ogłaszającej przetarg, ponieważ w tym przypadku to my dyktujemy warunki.

Coś dla zielonych w temacie zamówień publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Pojęcie zamówień publicznych może obejmować kilka trybów, które różnią się pomiędzy sobą cechami wyszczególnionymi w ustawie. Najprościej mówiąc, jest to zespół działań określonych odpowiednimi procedurami, których celem jest dokonanie możliwie najbardziej korzystnej operacji finansowej.
Zamówienia publiczne dotyczą przedsiębiorstw i instytucji, których źródłem finansowania są środki publiczne. Najczęściej mają one formę przetargu, choć nierzadko można spotkać się z innymi trybami gospodarowania pieniędzmi. Warto zaznaczyć, że przetargi mogą przyjmować charakter ograniczony lub nieograniczony, zależnie od potrzeb firmy ogłaszającej. Z prawnego punktu widzenia, zamówieniem publicznym jest również negocjacja z przedstawioną propozycją oraz dialog konkurencyjny. Jeśli przedmiot domniemanej transakcji spełnia kryteria określone w ustawie, to możliwe jest przedstawienie zapytania o cenę, w którym jedynym czynnikiem warunkującym wynik zamówienia publicznego jest cena towaru lub usługi.
W pewnych kategoriach dozwolone jest wyłonienie kandydatów na zasadzie konkursu, po którym następuje właściwy proces zamówienia. Poszczególne tryby można stosować jedynie w ściśle określonych okolicznościach, a największą swobodę wyboru zapewnia forma przetargu.

Zamówienia publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są zawierane między osobą, która zamawia a osobą która jest wykonawcą. Osoba zamawiająca to ktoś, kto nie posiada osobowości prawnej, która jest zobowiązana do stosowania ustawy. Wykonawcą jest natomiast osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna również nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła ofertę bądź zawarła odpowiednią umowę w sprawie danego zamówienia publicznego. Owe zamówienia możemy podzielić na trzy formy: dostawy, roboty budowlane i usługi. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to są to wszelkiego rodzaju pojedyńcze prace bądź wykonywanie obiektu budowlanego składającego się z połączonych efektów różnych prac. Obiekt budowlany to obiekt, który jest trwale związany z gruntem. Może to być:
a) budynek posiadający fundamenty i dachy ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle to też drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków czy tunele,
c) obiekty małej architektury, które pełnią funkcje duchowe czy też dekoracyjne.
Ogłoszenia o takich zamówieniach możemy znaleźć na różnych stronach internetowych osób zamawiających najczęściej w zakładkach o nazwie ''zamówienia publiczne''. Takie zamówienia wspierają politykę publiczną i działania rozwojowe danego państwa. Obejmują one prawie wszystko co tylko nasza wyobraźnia może wytworzyć.

Urząd Zamówień Publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Urząd Zamówień Publicznych to urząd powołany ustawą z 1994 roku o zamówieniach publicznych. Urzędem tym kieruje prezes, który podlega Prezesowi Rady Ministrów. Organem, który pełni funkcję doradczą i opiniodawczą, jest tutaj Rada Zamówień Publicznych, której członków powołuje i odwołuje premier. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiada przede wszystkim za opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych, wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz kontrolę procesu udzielania zamówień. Poza tym analizuje on system udzielania zamówień publicznych i działalność szkoleniową, oraz zajmuje się współpracą międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami. Nie odpowiada on jednak za dokonywanie zamówień w imieniu innych podmiotów czy też za zatwierdzanie lub unieważnianie przeprowadzanych przetargów. Te kwestie nie należą do jego kompetencji. Przy Urzędzie Zamówień Publicznych działa również powołana ustawą z 2007 roku Krajowa Izba Odwoławcza, która prowadzi postępowania w sprawie odwołań zgłaszanych przez wykonawców. Możliwość złożenia odwołania do Izby jest obok skargi do sądu okręgowego jednym ze środków ochrony prawnej wykonawców.

Krajowa Izba Odwoławcza jako organ rozpatrujący odwołania dotyczące zamówień publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Krajowa Izba Odwoławcza to instytucja powołana ustawą z 2007 roku nowelizującą prawo zamówień publicznych. Została ona stworzona w celu rozpatrywania odwołań składanych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W momencie, kiedy wykonawca uznaje, że jakaś zasada zawarta w ustawie została naruszona, może to zgłosić to Krajowej Izby Odwoławczej. Dojdzie wtedy do postępowania, które możemy porównać do postępowania przed sądem polubownym. Od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje oczywiście także skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza składa się z maksymalnie 100 członków. Powołuje ich oraz odwołuje Prezes Rady Ministrów. Aby zostać członkiem Krajowej Rady Odwoławczej, należy spełniać ustawowe wymagania – i spośród osób, które te wymagania spełniają, premier wybiera te, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Izbą kierują prezes oraz wiceprezes. Powoływani są oni również przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień publicznych. Wybierani są spośród zgłoszonych członków Izby. Kadencja prezesa trwa 3 lata. Wiceprezes również jest powoływany na trzyletnią kadencję.

W jaki sposób jest naruszane Prawo zamówień publicznych?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Mimo, że udzielanie zamówień publicznych jest jasno określane przez ustawę Prawo zamówień publicznych i zamawiający powinien zadbać o przestrzeganie warunków określonych w ustawie, często dochodzi do naruszania tego prawa. Wiemy, że wśród podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest zasada równego traktowania wszystkich wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu oraz zasada uczciwej konkurencji. Zazwyczaj też jednak w przypadku naruszenia prawa zamówień publicznych mamy do czynienia z naruszeniem którejś z wyżej wymienionych zasad. Najczęściej wymieniane praktyki ograniczania konkurencji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, to przede wszystkim ograniczony dostęp do przetargów, zmowy pomiędzy poszczególnymi wykonawcami oraz faworyzowanie niektórych wykonawców. Najczęściej do naruszeń dochodzi w przypadku zamówień publicznych na sprzęt medyczny, kiedy to dostawcy sprzętu usiłują udzielić placówce służby zdrowia łapówki w postaci dodatkowych urządzeń gratis. Można zatem uznać, że głównie to w sektorze publicznych usług medycznych mamy do czynienia z korupcją i największą ilością przypadków naruszania prawa o zamówieniach publicznych. Przypadki takie mogą być oczywiście jednak zgłaszane do odpowiednich instytucji.

Ogólne informacje na temat zamówień publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne to umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Przedmiot umowy jest oczywiście realizowany odpłatnie. Jest to umowa między zamawiającym, a wykonawcą. Zamawiającym jest jednostka zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – najczęściej osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcą jest zaś osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie jej prawa do realizacji zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub już zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Istnieją oczywiście takie zamówienia publiczne, które nie podlegają ustawie o Prawie zamówień publicznych. Poza wyjątkami określonymi w ustawie, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, prowadzi się je w języku polskim i w formie pisemnej. Powinna być w nim przestrzegana zasada uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców – takie warunki powinien zapewnić zamawiający. Zdarza się oczywiście jednak, że prawo zamówień publicznych jest naruszane. Najczęstsze przypadki jego naruszania to ograniczony dostęp do przetargów, zmowy pomiędzy wykonawcami oraz faworyzowanie wykonawców.

Koncesja jako szczególna forma udzielania zamówień publicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Istnieje również pewna szczególna forma udzielania zamówień publicznych, jaką jest koncesja. Może ona dotyczyć robót budowlanych lub usług, których zasady udzielania precyzuje ustawa. Koncesje od pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych różnią się między innymi wynagrodzeniem wykonawcy (koncesjobiorcy). Tym wynagrodzeniem jest prawo do korzystania z przedmiotu koncesji, lub też to prawo oraz płatność realizowana przez zamawiającego. Poza tym ta płatność nie może prowadzić do odzyskania całości nakładów poniesionych przez wykonawcę. Koncesjobiorca ponosi większą część ryzyka finansowego realizowanej przez siebie koncesji. Proces udzielania koncesji różni się od pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych o wiele większą elastycznością procedur. Środkiem prawnym, jaki tutaj przysługuje uczestnikom postępowania, jest skarga do sądu administracyjnego. Można powiedzieć, że koncesja stanowi formę partnerstwa publiczno-prywatnego. Poza różnicą, polegającą na większej elastyczności procedur, niż jest to możliwe w przypadku pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych, proces udzielania koncesji, mimo że określany inną ustawą, cechuje się podobnymi, wręcz analogicznymi zasadami do tych trybów, które są realizowane na podstawie ustawy o prawie zamówień publicznych.

Zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

W przypadku trybów udzielania zamówień publicznych możemy również mówić o czymś takim jak zapytanie o cenę, oraz o licytacji elektronicznej. Zapytanie o cenę to tryb, w którym zamawiający kieruje do wybranych wykonawców pytanie o oferowaną przez nich cenę i zaprasza ich do składania ofert. Oznacza to zatem, że w tym trybie jedynym dopuszczalnym kryterium oceny ofert jest cena. Tryb ten może być zastosowany jedynie, jeśli przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakości oraz kiedy wartość zamówienia jest mniejsza niż określone w przepisach o prawie zamówień publicznych. W przypadku licytacji elektronicznej mamy do czynienia z podobnym warunkiem – wartość zamówienia musi być mniejsza niż określona w ustawie. Tutaj również kryterium jest cena – ale w przypadku licytacji elektronicznej liczy się jedynie ta najniższa. Jest to dwuetapowy tryb postępowania: w pierwszej kolejności w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania i następuje ich kwalifikacja, po czym dochodzi do samej elektronicznej licytacji, w której za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, wykonawcy składają swoje oferty.

Dialog konkurencyjny i zamówienie z wolnej ręki

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne, oprócz trybów przetargu czy też negocjacji, mogą być również realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego. Po publicznym ogłoszeniu zamawiający prowadzi dialog z wykonawcami, których wybrał, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Ten tryb postępowania ma dwa etapy: najpierw wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie, a następnie z tymi, którzy się zakwalifikowali, prowadzony jest dialog, po którego zakończeniu składane są oferty przez wykonawców. Charakterystyczną cechą tego trybu jest to, że dopiero po ukończeniu dialogu przedmiot zamówienia zostaje opisany dokładnie. Innym możliwym trybem jest również zamówienie z wolnej ręki. Ten tryb polega na tym, że zamawiający dokonuje zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Udzielenie zamówienia publicznego w tym przypadku nie jest poprzedzane obowiązkowym publicznym ogłoszeniem, strony mają również prawo negocjować każdy zapis umowy, a wykonawca wymagane dokumenty może złożyć w dowolnym momencie przed podpisaniem umowy. Jest to zatem najmniej sformalizowany tryb udzielania zamówień publicznych. Oczywiście jednak, jak w przypadku pozostałych trybów, możliwość zastosowania zamówienia z wolnej ręki, jest oczywiście ściśle określona ustawą.

Sposób udzielania zamówień publicznych – negocjacje

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wśród trybów udzielania zamówienia publicznego istnieją oprócz przetargów również takie tryby jak negocjacje z ogłoszeniem, oraz negocjacje bez ogłoszenia. Tryb pierwszy, negocjacje z ogłoszeniem polega na tym, że po publicznym ogłoszeniu zamówienia, wykonawcy dopuszczeni do postępowania zostają zaproszeni do składania ofert wstępnych. Oferty te nie zawierają jeszcze ceny. Zamawiający prowadzi negocjacje z wykonawcami, a następnie dopiero zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten jest możliwy do zastosowania jedynie w określonych ustawą przypadkach. Jest to kilkuetapowy tryb postępowania: zaczyna się od publikacji ogłoszenia, potem następuje składanie wniosków przez wykonawców oraz ich kwalifikacja, złożenie ofert wstępnych, negocjacje, a na końcu składanie ofert. Tryb drugi czyli negocjacje bez ogłoszenia, to tryb postępowania, w którym zamawiający w pierwszej kolejności negocjuje warunki umowy z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten, tak samo jak negocjacje z ogłoszeniem, ma swoje zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w ustawie. Postępowanie w tym trybie nie jest jednak oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, poprzedzane publicznym ogłoszeniem.

Sposób udzielania zamówień publicznych – przetargi

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówień publicznych udziela się głównie w trybie przetargów. Tutaj wymienić możemy dwa tryby: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Przetarg to jeden ze zwyczajowych sposobów wybrania oferty w celu zawarcia umowy. Jednym z najszerzej znanych rodzajów przetargów jest znana wszystkim aukcja – sprzedaż dzieł sztuki, czy też niezwykle popularna współcześnie aukcja internetowa. W przypadku przetargów nieograniczonych ilość osób składających oferty jest nieograniczona. Tego typu przetargi najczęściej są ogłaszane publicznie i w ten sposób zaprasza się potencjalnych wykonawców, żeby składali swoje oferty. Przetargi nieograniczone są jednoetapowym trybem postępowania, w przeciwieństwie do przetargów ograniczonych, które są trybem dwuetapowym. Przetarg ograniczony, jak sama nazwa wskazuje, cechuje to, że zaproszenie do składania ofert zostaje wystosowane jedynie do ograniczonego kręgu podmiotów. Polega to na tym, że w ogłoszeniu publicznym wyszczególnia się warunki, których spełnienie dopuszcza możliwość złożenia oferty, lub też na tym, że zaproszenie do składania ofert jest kierowane jedynie indywidualnie do wybranych podmiotów. Oba rodzaje przetargów są oczywiście szczegółowo uregulowane prawem.

Zamówienia publiczne

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne stanowią o procedurach wydatkowania środków publicznych. Są one tym elementem finansów publicznych, który decyduje o sposobie wyłonienia wykonawców czy też warunkach zawierania umów. Najczęściej te procedury mają postać przetargów – sposobu wybrania odpowiedniej oferty w celu zawarcia umowy. Oczywiście, zasady udzielania zamówień publicznych są dokładnie określone przez stosowną ustawę. Przepisy ustawy szczególnie dotyczą podmiotów sektora finansów publicznych, a także tych kontrolowanych przez jego jednostki. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są też zobowiązane podmioty o charakterze podobnym do podmiotów w sektorze finansów publicznych. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to przede wszystkim zasada równego traktowania wykonawców, wynikająca z tego zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności oraz zasada pisemności postępowania. Aby uczestnicy przetargów mieli pewność zachowania tych zasad, przysługują im środki ochrony prawnej takie jak odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, skargi do sądu okręgowego czy też poinformowanie zamawiającego o zaniechaniu przez niego czynności, do której jest ustawowo zobowiązany czy też o podjęciu przez niego czynności, której ustawa mu zabrania.

Co należy wiedzieć o przetargach?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wykonawcą zamówienia publicznego można stać się poprzez wygranie przetargu, na którym zwykle co najmniej kilka firm rywalizuje ze sobą, by wygrać tę licytację, i móc wykonać duże zlecenie, wzbogacając się. Co jednak należy wiedzieć, i w posiadanie jakich informacji należy wejść, by móc bez problemu orientować się w na pozór skomplikowanych procedurach całego przedsięwzięcia. Przede wszystkim, by zwiększyć swoje szanse w przetargu, trzeba możliwie najlepiej się zaprezentować, oraz złożyć możliwie najbardziej atrakcyjną ofertę, dzięki czemu prawdopodobieństwo że wygramy przetarg znacznie wzrośnie. Chcąc być na bieżąco z najnowszymi informacjami o nowych przetargach i atrakcyjnych ofertach w związku z nimi, warto systematycznie zaglądać na Biuletyn Zamówień Publicznych, gdzie informacje są aktualizowane na bieżąco, dzięki czemu dodawane tam przetargi są ciągle aktualne. Warto również zastanowić się poważnie przed podjęciem zbyt pochopnej decyzji, i rozważyć to, czy podołamy wykonaniu zlecenia, jeżeli zdarzy się że je wygramy. Niewykonanie zlecenia na czas, lub niezgodnie z założeniami umowy może skutkować przykrymi konsekwencjami prawnymi, dlatego warto dobierać zlecenia do swoich możliwości, by nie skompromitować się na skalę krajową.

Czym jest Urząd Zamówień Publicznych i czym się zajmuje?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nad przestrzeganiem praw i norm prawnych przy przetargach na zamówienia publiczne czuwa specjalnie powołany do tego Urząd Zamówień Publicznych, który powstał w 1994, i został powołany ściśle do tego rodzaju czynności. Ma on wielki wpływ na wydawanie zamówień publicznych, ponieważ przez jego biuro przechodzi większość dokumentów z nimi związanych. Urząd ten posiada kilka poważnych obowiązków, którymi głównie się zajmuje. Pierwszy z nich to opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, które mają na celu porządkować i regulować większość zamówień publicznych, dzięki czemu bardzo łatwo jest wychwycić jakiekolwiek nieprawidłowości. Kolejny obowiązkiem tej organizacji jest wydawanie Biuletynu zamówień publicznych, czyli aktualny spis najnowszych zleceń wydanych przez państwo, na przetargi których można się zapisać drogą internetową lub osobiście w biurze tego Urzędu, co może być nieco kłopotliwe, dlatego większość zainteresowanych danym zleceniem firm rejestruje się online. Ponadto, najważniejszym chyba obowiązkiem Urzędu Zamówień Publicznych jest zajmowanie się stałą kontrolą funkcjonowania wszystkich procedur zamówień publicznych, oraz przestrzeganie porządku i zachowywania norm prawnych podczas przebiegu całego przedsięwzięcia.

Czym kieruje się państwo przy wyborze wykonawcy zamówienia publicznego?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Urzędnicy państwowi przy tworzeniu zlecenia na zamówienie publiczne, i przekazując je dalej do przetargu, kierują się kilkoma najważniejszymi czynnikami, które definiują sprawiedliwe konkurowanie firm w drodze do wygrania przetargu. Pierwszym z nich jest z pewnością zasada równego traktowania wykonawców, co jednak w praktyce nie zawsze się sprawdza, i występuje zjawisko faworyzowania danych firm ze względu na ich wcześniejsze powiązania z wykonywaniem poprzednich zamówień publicznych. Drugim czynnikiem jaki urzędnicy muszą brać pod uwagę jest zasada bezstronności i obiektywizmu, co również ma powiązanie z pierwszą powyższą zasadą. I tu znowu następują nieścisłości, ponieważ ciężko zachować obiektywizm gdy do przetargu startuje firma która poprzednio spisała się znakomicie, wykonując zamówienie publiczne, i ma ona wówczas o wiele większe szanse na ponowną wygraną. Inne, nieco mniej znane firmy odpadają wówczas na samym początku, mimo potencjału jaki w sobie kryją, i jakim mogłyby się wykazać. Jak zatem widać, zasady które teoretycznie powinny być brane pod uwagę przy wyborze do wykonania zamówienia publicznego, nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością, którą rządzą nieco inne prawa.

Zamówienia publiczne – roboty budowlane.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jak można łatwo się domyśleć, zamówienia publiczne obejmują bardzo szeroki zakres usług, zatem firmy zajmujące się wieloma najbardziej znaczącymi funkcjami w różnych sektorach gospodarki raz na jakiś czas mają szansę wygrać przetarg. Najczęściej zlecanymi przez państwo zamówieniami są roboty budowlane, także te związane z drogami i autostradami w Polsce. Co jednak warto wiedzieć o tego rodzaju zleceniach, by móc spokojnie próbować swoich sił w przetargu na zlecenie o takiej tematyce? Roboty budowlane opierają się w głównej mierze o regulacje i normy prawne dotyczące tej działalności, które określone są w ustawie Prawa zamówień publicznych. Jest tam mowa m. in. o tym, iż wykonawca zlecenia musi ponosić pewne ryzyko ekonomiczne dotyczące wykonania zlecenia, tj. w razie niewykonania zlecenia na czas, lub w przypadku niedopełnienia obowiązków i pojawiających się trudności w strefie pracy już zakończonej, wykonawca zlecenia ponosi częściową odpowiedzialność za szkody, i może zostać obarczony karami finansowymi lub zmuszony do naprawienia szkód z własnych środków pieniężnych, jeżeli umowa tak stanowi. Zamówienia publiczne w tej sferze zatem są dość ryzykowne, jednak warto starać się o prestiż ich wykonania.

Przeszkody w wygraniu przetargu na zamówienie publiczne.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne w większości przypadków są ogłaszane na specjalnych przetargach, na których zainteresowane firmy i przedsiębiorstwa starają się o zdobycie tego opłacalnego przywileju. Jednak nie wszystko wygląda tak, jak można wyczytać na różnych stronach internetowych, gdzie cała procedura przetargu odbywa się zgodnie z założeniami i kulturą konkurencji. Istnieje kilka czynników, które powodują znaczne obniżenie możliwości konkurencji, oraz zawężają grono potencjalnych zleceniobiorców, co nie jest do końca sprawiedliwe, i przeczy założeniom wolnego rynku i sprawiedliwego konkurowania o zlecenie. Pierwszym takim czynnikiem jest z pewnością faworyzowanie przez zleceniodawcę kilku firm, z którymi już miał wcześniej styczność, i był zadowolony z ich usług. Nie daje to szansy zaistnienia innym firmom, które również chcą pokazać swoje umiejętności i doświadczenie które zdobyły. Istnieją również słowne umowy między kilkoma największymi firmami które startują w przetargach, tak że po raz kolejny mniejsze firmy bez znajomości nie mają zbyt wielkich szans na wygraną. Korupcja to również bardzo powszechne zjawisko w sektorze zamówień publicznych, które skutecznie utrudnia funkcjonowanie zasad konkurencji.

Jak wygrać przetarg na zamówienie publiczne?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Gdy pojawia się na przetargu zamówienie publiczne, do walki o zaszczyt i prestiż jego wykonania staje zwykle całe mnóstwo firm, przedsiębiorstw i instytucji, które są gotowe sprostać wymaganiom postawionym w zleceniu. Zwykle jednak przetargi na tak dużą skalę wygrywają firmy o dużym poważaniu, dorobku w swojej działalności, oraz o doświadczeniu, które pozwoli im wykonać zlecenie, mieszcząc się w limicie czasowym. Jak zatem starać się o wygranie przetargu na zamówienie publiczne? Nic bardziej prostego – wymaga się od takiej firmy właśnie tych trzech powyższych czynników, które pozwalają jej wykazać się umiejętnościami swoich pracowników oraz zyskać zaufanie na kolejne lata, dzięki czemu szansa na wygranie następnych zleceń znacznie wzrasta. By wygrać przetarg, potrzebne są twarde dowody, że nasza firma podoła zadaniu, jakie zleca nam państwo – zwykle w postaci przedstawienia swoich osiągnięć i doświadczenia zdobytego od czasu funkcjonowania firmy. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ te kilka czynników definiuje naszą pracę na wielu innych płaszczyznach życia społecznego, oraz czyni nas atrakcyjnymi dla innych klientów, nie tylko w postaci urzędników państwowych. Z pewnością warto starać się o wygraną, ponieważ jest to niezwykle opłacalna umowa.

Jakie zamówienia publiczne są najczęściej spotykane?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienie publiczne to najczęstsza forma współpracy na linii państwo – firma. Ta współpraca owocuje w powstawaniu wielu ośrodków celów publicznych, oraz innych, wedle rodzaju zlecenia państwa, które mają charakter państwowy. Pieniądze na dane zlecenie są pobierane z budżetu państwa, i pokrywa zarówno wynagrodzenie firmy która podjęła się zlecenia, jak i koszt materiałów potrzebnych do wykonania pracy. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można było zaobserwować, iż najczęstszymi zamówieniami publicznymi są remonty oraz budowa dróg, autostrad, remont i budowa budynków przeznaczenia państwowego oraz publicznego, a także wszelkie renowacje i przebudowy stojących już budynków i siedzib różnych instytucji państwowych, zatem nie każde takie zlecenie kończy się powstaniem ośrodka z którego korzystać może zwykły obywatel. Niemniej jednak zamówienia publiczne ciągle mają się doskonale pod względem ilości ich wykonywania, a także są rozdzielone na praktycznie każdy sektor gospodarczy, co oznacza, że takie zamówienia mogą zdarzyć się praktycznie w każdym z nich, i o różnej tematyce i przeznaczeniu. Dzięki tej formie współpracy kraj wzbogaca się w wiele nowoczesnych miejsc które poprawiają jakość funkcjonowania na co dzień.

Jak wygląda zamówienie publiczne od strony formalnej?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wielu z nas zastanawia się z pewnością jak dokładnie wyglądają procedury zamówienia publicznego, o którym można często usłyszeć w mediach. Zleceniodawcą jest oczywiście państwo, które korzystając ze środków pieniężnych w budżecie państwa operuje nimi, zlecając wykonanie danej pracy, zwykle w celach publicznych, np. wybudowanie mostu, remont lub budowa dróg, autostrady, lub budynków, które mają cel ściśle powiązany z publicznymi potrzebami, lub na potrzeby organów państwa. Organizowane są przetargi, na których firmy i inne przedsiębiorstwa rywalizują o zdobycie zlecenia, które zwykle jest dość wysoce płatne, biorąc pod uwagę wielkość i znaczenie wykonania zlecenia. Po wygraniu przetargu, zwycięska firma zapoznaje się ściśle z planem i wymaganiami całego przedsięwzięcia, po czym przystępuje do pracy, będąc jednocześnie pod nadzorem i w stałym kontakcie ze służbami państwowymi, które mogą przekazywać różne informacje zleceniobiorcy. Wykonanie zlecenia nie jest zatem zbyt skomplikowaną czynnością pod względem formalnym, jednak wykonanie pracy której się podjęto często wymaga wielu miesięcy pracy, a nierzadko i lat. Jeżeli ktoś jest zainteresowany głębiej tym tematem, bez trudu może więc znaleźć przydatne informacje w Internecie.

Rodzaje zamówień publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są bardzo powszechnym zjawiskiem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Stanowią one ważną część funkcjonowania gospodarki praktycznie na każdej możliwej płaszczyźnie. Wszak nie wybudowano by mostów, ulic czy specjalnego przeznaczenia budynków, gdyby nie zamówienia publiczne – firma wygrywając przetarg zobowiązuje się do wykonania zlecenia w określonym czasie, za ustaloną przy zawiązywaniu umowy kwotę. Przetargi na których opierają się zamówienia publiczne można podzielić na kilka rodzajów i kategorii, ze względu na ich formę oraz późniejsze zobowiązania i konsekwencje prawne, m. in. przetarg nieograniczony, ograniczony, zamówienia z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia itp. Rodzaj tych zamówień zależy tak naprawdę od zleceniodawcy państwowego oraz jego preferencji, ponieważ to on ostatecznie decyduje którą formę chce wybrać, i jaki najlepiej sprawdzi się przy danym zleceniu i jego rodzaju. Zamówienia publiczne są bardzo istotnym elementem każdego państwa na świecie, ponieważ dzięki współpracy z danymi przedsiębiorstwami, realizuje ono swoje cele różnego przeznaczenia, zwykle jest to jakiś cel publiczny, z którego będzie korzystać duża część obywateli państwa.

Czym jest zamówienie publiczne?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wielu z nas mogło kiedyś usłyszeć frazę „Zamówienia publiczne” w telewizji czy radiu, jednak nie każdy potrafi wyjaśnić czym tak naprawdę to zjawisko jest, i jak przebiega. Słowem wstępu, zamówienia publiczne to nic innego jak rodzaj umowy pomiędzy urzędem danego państwa a danym przedsiębiorcą z zachowaniem wszelkich formalności oraz o charakterze publicznym, w ramach której wykonywana jest dana usługa która ma na celu zyskanie jakiegoś dobra powszechnego. Idealnym oraz bardzo znanym takim dziełem jest budowa dróg czy remont danych jej odcinków oraz chodników, czy budowa mostu. Taka czynność prawna jest oczywiście opłacana wykonawcy, a całość sumy pieniędzy należnej za pracę pobierana jest z budżetu państwa, czyli pieniędzy państwowych. Można spotkać mnóstwo przykładów które świadczą o tym, że taka forma współpracy jest bardzo powszechnym zjawiskiem, oraz świadczy o ścisłych powiązaniach państwa z przedsiębiorstwami i firmami, które podejmują się wykonywania takich prac. Warto również wspomnieć, iż państwo organizuje przetargi, na których wiele firm rywalizuje o zdobycie zlecenia które nadał organ państwowy, by móc go wykonać i zostać sowicie nagrodzonym, oczywiście adekwatnie do wykonanej pracy. Zamówienia publiczne obejmują praktycznie każdą część gospodarki państwowej.

Przetarg

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wszystko, co jest związane z gmina i naszym państwem, a chce być sprzedane będzie musiało być objęte przetargiem. Nie zawsze wydaje się to sensowne, ale niestety takie są przepisy. Rada osiedlowa w mieście potrzebuje, np. ołówków i długopisów. Niestety nie mogą ich sobie od tak kupić w sklepie. Muszą ogłosić przetarg i ta firma, która zaoferuje najlepszą ofertę wygrywa. Co ciekawe trzeba tak ze wszystkim robić, dlatego wszystko musi tyle kosztować. Ktoś musi przygotować dokumenty i przeprowadzić cały przetarg. Normalnie byłoby łatwiej udać się do hurtowni i kupić odpowiednie długopisy czy ołówki. W tym przypadki widoczna jest biurokracja, która każdego z nas osacza i nie można jej za nic ominąć.