Prawo opcji w zamówieniach publicznych.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych. Zawierają różne procedury, które regulują sposób i formy zawierania umów między zlecającymi a wykonawcami. W niektórych przypadkach należy zastosować prawo opcji. Prawo opcji pozwala zamawiającemu do rozszerzenia zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne. Prawo opcji może być stosowane nie tylko w przetargach nieograniczonych oraz ograniczonych ale również może być stosowane we wszystkich typach postępowań.

Prawo opcji może być korzystne z punktu widzenia zamawiającego, gdyż ma on możliwość zaciągnięcia zobowiązania w ramach zamówienia podstawowego. Może on rozszerzyć zamówienie podstawowe o pewne usługi, jednakże za każdym razem zmiana ta musi być zgodna z zamówieniem podstawowym. Innymi słowy prawo opcji zakłada, że zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który bezwzględnie zostanie zrealizowany oraz określa dodatkowy zakres, który może ale nie musi być zrealizowany po wykonaniu zamówienia podstawowego.

Prawo opcji, choć jest to bardzo elastyczna forma realizowania zamówień publicznych, nie jest instytucją zbyt rozpowszechnioną. Zamówienia publiczne są jednak szybko rozwijającym się elementem finansów publicznych a w niektórych przypadkach zastosowanie prawa opcji może przynieść korzyści.

Comments are closed.