Zamówienia publiczne a zabezpieczenie wykonania umowy.

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to jeden z istotnych wymogów, przy zawieraniu umów o zamówienia publiczne. W jaki sposób skorzystać z takiego rodzaju zabezpieczenia ? Czy warto żądać wniesienia takiego zabezpieczenia do zawieranej umowy?

Zamawiający może żądać wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy i musi to zrobić przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie takie może być w formie pieniężnej bądź też w innej postaci, na przykład gwarancji bankowej. Zabezpieczenie wnosi się aby zabezpieczyć roszczenia, jakie mogłyby nastąpić, gdyby wykonawca nie wywiązał się należycie z wykonania umowy. Jest to więc niezwykle istotna kwestia, która może zapewnić bezpieczeństwo w postępowaniu o zamówienia publiczne. Natomiast jeżeli chodzi o zwrot tego zabezpieczenia, to jest określone, że zabezpieczenie pieniężne należy zwrócić w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia a szybciej, bo 15 dni w przypadku zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można porównać do kaucji, która chroni interesy jednej ze stron. Jest ona przekazywana zamawiającemu przez wykonawcę i zabezpiecza ewentualne roszczenia, które mogą się pojawić w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Comments are closed.